Bosch WLX 24463 manual

Bosch WLX 24463
9.6 · 1
PDF manual
 · 8 páginas
Inglés
manualBosch WLX 24463
1 2 3 4 5
6
c: - 90 V (°C) ǖǩǭǸȍǺȄ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǻ (: = ǽǶdzǶǬǵǨ)
1 - 24 ǫǶǬ ǏǨDzȍǵǿǭǵǵȇ ǷǸǶǫǸǨǴǰ Ƿȍǹdzȇ ...
c - 1200* (ǖǩ/ǽǪ.) ǖǩǭǸȍǺȄ DzȍdzȄDzȍǹǺȄ ǶǩǭǸǺȍǪ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ (* ǯǨdzǭǮǵǶ ǪȍǬ ǴǶǬǭdzȍ) ǨǩǶ
(ǪȍǬǴȍǵǨ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ = ǩǭǯ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ, ǩȍdzǰǯǵǨ dzǰȀǨȋǺȄǹȇ
dzǭǮǨǺǰ ǻ ǪǶǬȍ Ƿȍǹdzȇ ǶǹǺǨǵǵȄǶǫǶ ǷǶdzǶǹDzǨǵǵȇ)
ƿǵǬǰDzǨǺǶǸ ǹǺǨǺǻǹǻ NJDzǨǯȍǪDzǨ ǸǭǮǰǴǻ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭȎ:
þüüüüc- ¯- ǷǸǨǵǵȇ, ǶǷǶdzȍǹDzǻǪǨǵǵȇ, ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ, ǺǸǰǪǨdzȍǹǺȄ ǺǨ ǯǨDzȍǵǿǭǵǵȇ
ǷǸǶǫǸǨǴǰ (- ¯-)
ƾǟǏǜǜǮ ǖǏǙǴǜǦǗǚǝǠǮ, ǮǙǨǝ ...
... ǰǬǧDzǶǬǶȀ $ (ǕǶǤǴǶ/ǓǤǷǫǤ) ǶǤ DZǤ ǨǬǵdzǯǩȊ
ǦȉǨDzǥǴǤǪǤȇǶȀǵȃ - ¯-.
ƾǔǟǔǟǗǑǏǜǜǮ ǞǟǝǒǟǏǛǗ
Ljǯȃ dzǴDzǧǴǤǰ ȉǫ ǦǬǵDzǮDzȂ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴDzȂ:
ǒǵǶǷǨȉǶȀ ǥȉǯǬǫDZǷ: DzǥǩǴȉǶȀ ǏǰǯǬȆDzǫǴǣǡǮǮȀ.
ǒǥǩǴȉǶȀ $ (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).
Ljǯȃ dzǴDzǧǴǤǰ ȉǫ dzDzǰȉǴDZDzȂ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴDzȂ:
ǒǥǩǴȉǶȀ ǃȆǥǧǩǭǡǮǮȀ ǤǥDz ǃȆǥǣǦǥǦǮǮȀ ǣǯǥǩ.
ǒǥǩǴȉǶȀ $ (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).
ƶǛǴǜǴǡǫ ǞǟǝǒǟǏǛǢ, ǮǙǨǝ ...
... ǦǬ dzDzǰǬǯǮDzǦDz DzǥǴǤǯǬ DZǩdzǴǤǦǬǯȀDZǷ dzǴDzǧǴǤǰǷ:
džǬǥǩǴȉǶȀ DZDzǦǷ dzǴDzǧǴǤǰǷ.
ǒǥǩǴȉǶȀ $ (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).
ǕǨdzǭǮǵǭ ǷȍǬDzdzȆǿǭǵǵȇ ǯǫȍǬǵǶ ȍǯ ǶDzǸǭǴǶȆ
ȍǵǹǺǸǻDzǾȍȋȆ ǯ ǻǹǺǨǵǶǪdzǭǵǵȇ.
ƿǕǠǕǒǵǠǢǕ ǜǐǨǘǝǣ
ǏǨǩǶǸǶǵȇȋǺȄǹȇ ǭDzǹǷdzǻǨǺǻǪǨǺǰ ǷǶȀDzǶǬǮǭǵǻ
ǴǨȀǰǵǻ!
ǗǶǪȍǬǶǴǺǭ ǷǸǶ Ǿǭ NJǨȀǻ ǹǭǸǪȍǹǵǻ ǹdzǻǮǩǻ!
ƲǡǢǐǒǢǕ ǜǕǠǕǖǕǒǘǙ ǨǢǕǚǕǠ
njǶǺǶǸDzǨDZǺǭǹȇ dzǰȀǭ ǹǻǽǰǴǰ ǸǻDzǨǴǰ!
ǚǸǰǴǨDZǺǭ dzǰȀǭ ǯǨ ȀǺǭDzǭǸ!
ƲǵǔǚǠǘǙǢǕ ǒǞǔǣ
ƱǴǓǓǴǚǔǜǜǮ II: dzǴǤǯȀDZǬǭ ǫǤǵȉǥ Ǩǯȃ DzǵDZDzǦDZDzǧDz ǺǬǮǯǷ dzǴǤDZDZȃ, ǫǤǵȉǥ Ǩǯȃ
ǫDZǬǪǩDZDZȃ ǪDzǴǵǶǮDzǵǶȉ ǦDzǨǬ, ǦȉǨǥȉǯȂǦǤǻ, ǫǤǵȉǥ Ǩǯȃ ǦǬǦǩǨǩDZDZȃ dzǯȃǰ
ǀǝǟǡǢǑǏǜǜǮ ǡǏ ǖǏǑǏǜǡǏǕǔǜǜǮ ǐǴǚǗǖǜǗ
NjǦǩǴDZȉǶȀ ǷǦǤǧǷ DZǤ ǦǮǤǫȉǦǮǬ ǦǬǴDzǥDZǬǮǤ ǽDzǨDz ǨDzǧǯȃǨǷ ǫǤ ǦǬǴDzǥDzǰ!
NjǧȉǨDZDz ȉǫ ǨǤDZǬǰǬ DZǤ ǩǶǬǮǩǶǺȉ ǫ ǦǮǤǫȉǦǮǤǰǬ ǽDzǨDz ǨDzǧǯȃǨǷ.
džȉǨdzDzǦȉǨDZDz ǨDz ǶǬdzǷ, ǮDzǯȀDzǴǷ, ǵǶǷdzǩDZȃ ǫǤǥǴǷǨDZǩDZDZȃ ǶǤ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴǬ.
Ǒǩ dzǩǴǩǦǬǽǷǭǶǩ ǰǤǮǵǬǰǤǯȀDZDz ǨDzdzǷǵǶǬǰDzǧDz ǴȉǦDZȃ ǫǤǦǤDZǶǤǪǩDZDZȃ aǵǶDzǴ. 7.
NjǦǩǴǶǤǭǶǩ ǷǦǤǧǷ DZǤ ǦǤǪǯǬǦȉ ǦǮǤǫȉǦǮǬ aǵǶDzǴ. 6!
NjǤǦǤDZǶǤǪǶǩ Ƿ ǰǤǼǬDZǷ ǦDzǨDZDzǻǤǵ ǦǩǯǬǮȉ ǶǤ ǰǤǯǩDZȀǮȉ Ǵǩǻȉ Ǩǯȃ dzǴǤDZDZȃ!
NjǤǻǬDZȉǶȀ ǫǤǦǤDZǶǤǪǷǦǤǯȀDZǬǭ ǯȂǮ. ǕǯȉǨǮǷǭǶǩ ǫǤ ǶǬǰ, ǽDzǥ ǥȉǯǬǫDZǤ DZǩ
ǫǤǶǬǵǮǤǯǤǵȀ ǰȉǪ ǫǤǦǤDZǶǤǪǷǦǤǯȀDZǬǰ ǯȂǮDzǰ ǶǤ ǧǷǰDzǦǬǰ ǷǽȉǯȀDZȂǦǤǻǩǰ.
ƳǝǓǏǑǏǜǜǮ ǖǏǠǝǐǢ ǓǚǮ ǓǝǒǚǮǓǢ ǡǏ ǞǟǏǜǜǮ
džȉǨǰȉǴȂǭǶǩ ǮȉǯȀǮȉǵǶȀ dzǴǤǯȀDZDzǧDz ǫǤǵDzǥǷ ǫǤǯǩǪDZDz ǦȉǨ:
ǮȉǯȀǮDzǵǶȉ Ǵǩǻǩǭ, ǵǶǷdzǩDZȃ ǫǤǥǴǷǨDZǩDZDZȃ, ǪDzǴǵǶǮDzǵǶȉ ǦDzǨǬ (ǨȉǫDZǤǭǶǩǵȃ ǽDzǨDz
DZǩȊ Ƿ džǤǼDzǧDz ǦDzǨDzdzDzǵǶǤǻǤǯȀDZǬǮǤ) ǶǤ ǩǮDzǰǩDZǨǤǺȉǭ ǦǬǴDzǥDZǬǮǤ.
ǑǤǯǬǦǤǭǶǩ ǴȉǨǮǬǭ dzǴǤǯȀDZǬǭ ǫǤǵȉǥ Ƿ ǦȉǨdzDzǦȉǨDZǬǭ ǨDzǫǷǦǤǯȀDZǬǭ ǵǶǤǮǤDZǻǬǮ
ǶǤ ǮǯǤǨȉǶȀ Ƿ ǥǤǴǤǥǤDZ.

ƱǏǧǏ ǞǟǏǚǫǜǏ ǛǏǧǗǜǏ

ƱǴǡǏDzǛǝ ƱǏǠ! džǬ dzǴǬǨǥǤǯǬ DZDzǦǬǭ ǦǬǵDzǮDzȃǮȉǵDZǬǭ dzDzǥǷǶDzǦǬǭ
dzǴǬǯǤǨ ǶDzǴǧȉǦǩǯȀDZDzȊ ǰǤǴǮǬ Bosch. ǚȃ dzǴǤǯȀDZǤ ǰǤǼǬDZǤ
ǦȉǨǫDZǤǻǤȇǶȀǵ DzǽǤǨǯǬǦǬǰ ǵdzDzǪǬǦǤDZDZȃǰ ǦDzǨǬ ǶǤ ǩǯǩǮǶǴDzǩDZǩǴǧȉȊ.
ǎDzǪDZǤ ǰǤǼǬDZǤ, ȃǮǤ dzDzǮǬǨǤȇ DZǤǼ ǫǤǦDzǨ, ǴǩǶǩǯȀDZDz dzǩǴǩǦȉǴǩDZǤ DZǤ
ǸǷDZǮǺȉDzDZǷǦǤDZDZȃ ǶǤ ǥǩǫǨDzǧǤDZDZǬǭ ǵǶǤDZ.
ǓDzǨǤǯȀǼǷ ȉDZǸDzǴǰǤǺȉȂ ǽDzǨDz DZǤǼǬǹ ǦǬǴDzǥȉǦ, dzǴǬǯǤǨǨȃ, ǫǤdzǤǵDZǬǹ
ǨǩǶǤǯǩǭ ǶǤ DzǥǵǯǷǧDzǦǷǦǤDZDZȃ džǬ ǫDZǤǭǨǩǶǩ DZǤ DZǤǼȉǭ ƻDZǶǩǴDZǩǶ-
ǵǶDzǴȉDZǺȉ www.bosch-home.com ǤǥDz
ǫǦǩǴDZȉǶȀǵȃ ǨDz DzǨDZDzǧDz ǫ
ǺǩDZǶǴȉǦ DZǤǼDzȊ ǵǩǴǦȉǵDZDzȊ ǵǯǷǪǥǬ.
ǂǡǗǚǴǖǏǥǴǮ ǑǴǓǞǝǑǴǓǜǝ Ǔǝ ǞǟǏǑǗǚ ǔǙǝǚǝǒǴǦǜǝǵ ǐǔǖǞǔǙǗ
ǗǶǬǯȉǫǷǭǶǩ ǷdzǤǮDzǦǮǷ ǦȉǨdzDzǦȉǨDZDz ǨDz dzǴǤǦǬǯ ǩǮDzǯDzǧȉǻDZDzȊ ǥǩǫdzǩǮǬ.
ǚǩǭ dzǴǬǯǤǨ ǦȉǨdzDzǦȉǨǤȇ ȇǦǴDzdzǩǭǵȀǮȉǭ LjǬǴǩǮǶǬǦȉ 2002/96/EG
ǽDzǨDz ǷǶǬǯȉǫǤǺȉȊ ǵǶǤǴǬǹ ǩǯǩǮǶǴǬǻDZǬǹ ǶǤ ǩǯǩǮǶǴDzDZDZǬǹ dzǴǬǯǤǨȉǦ
(waste electrical and electronic euipment - WEEE).
ǚȃ LjǬǴǩǮǶǬǦǤ ǦǵǶǤDZDzǦǯȂȇ ǻǬDZDZȉ Ǧ ƹǦǴDzǵDzȂǫȉ dzDzǯDzǪǩDZDZȃ ǽDzǨDz
dzǴǬǭǰǤDZDZȃ ǶǤ ǷǶǬǯȉǫǤǺȉȊ ǵǶǤǴǬǹ dzǴǬǯǤǨȉǦ.
ƱǗǙǝǟǗǠǡǏǜǜǮ ǖǏ
ǞǟǗǖǜǏǦǔǜǜǮǛ
ƶǛǴǠǡ ǕǶDzǴȉDZǮǤ
ʋ džǬǮDzǴǬǵǶǤDZDZȃ ǫǤ dzǴǬǫDZǤǻǩDZDZȃǰ ...................................................1
ʋ ǓǴDzǧǴǤǰǬ ...........................................................................................1
ʋ džǵǶǤDZDzǦǯǩDZDZȃ ǶǤ DZǤǯǤǼǶǷǦǤDZDZȃ dzǴDzǧǴǤǰǬ ................................3
ʋ ǓǴǤDZDZȃ .............................................................................................3/4
ʋ Ǔȉǵǯȃ dzǴǤDZDZȃ.......................................................................................4
ʋ ƻDZǨǬǦȉǨǷǤǯȀDZȉ ǷǵǶǤDZDzǦǮǬ ...................................................................5
ʋ džǤǪǯǬǦȉ ǫǤǷǦǤǪǩDZDZȃ ........................................................................ 6
ʋ ǒǧǯȃǨ dzǴDzǧǴǤǰ ...................................................................................7
ʋ ǔǩǮDzǰǩDZǨǤǺȉȊ ǫ ǥǩǫdzǩǮǬ...................................................................8
ʋ ǓDzǮǤǫDZǬǮǬ ǵdzDzǪǬǦǤDZDZȃ ...................................................................8
ʋ LjDzǧǯȃǨ ..................................................................................................9
ʋ džǮǤǫȉǦǮǬ DZǤ ǨǬǵdzǯǩȊ ..........................................................................9
ʋ ǖǩǹDZȉǻDZǩ DzǥǵǯǷǧDzǦǷǦǤDZDZȃ.............................................................. 10
ʋ ǝDz ǴDzǥǬǶǬ, ȃǮǽDz... ........................................................................ 11
ƶǏǤǗǠǡ ǜǏǑǙǝǚǗǧǜǫǝǒǝ ǠǔǟǔǓǝǑǗǨǏ/ƿǔǙǝǛǔǜǓǏǥǴǵ ǓǚǮ ǖǏǝǨǏǓǕǔǜǜǮ
džǬǮDzǴǬǵǶDzǦǷǭǶǩ ǰǤǮǵǬǰǤǯȀDZǷ ǮȉǯȀǮȉǵǶȀ Ǵǩǻǩǭ Ǩǯȃ ǮDzǪDZDzȊ
dzǴDzǧǴǤǰǬ.
DžȉǯǬǫDZǷ ǫǦǬǻǤǭDZDzǧDz ǵǶǷdzǩDZȂ ǫǤǥǴǷǨDZǩDZDZȃ dzǩǴȉǶȀ ǥǩǫ
dzDzdzǩǴǩǨDZȀDzǧDz dzǴǤDZDZȃ.
NjǤǰȉǵǶȀ ưǏǑǝǑǜǏ 90 °C DzǥǬǴǤǭǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǷ
EǙǝǜǝǛǴǦǜǔ ǞǟǏǜǜǮ 60 °C. ǔǩǫǷǯȀǶǤǶǬ dzǴǤDZDZȃ ǥǷǨǷǶȀ
DzǨDZǤǮDzǦȉ, Ǥ ǵdzDzǪǬǦǤDZDZȃ ǩǯǩǮǶǴDzǩDZǩǴǧȉȊ ǥǷǨǩ DZǤǥǤǧǤǶDz ǰǩDZǼǩ.
LjDzǫǷǭǶǩ dzǴǤǯȀDZǬǭ ǫǤǵȉǥ ǦȉǨdzDzǦȉǨDZDz ǴǩǮDzǰǩDZǨǤǺȉȃǰ ǦǬǴDzǥDZǬǮǤ
ǶǤ ǪDzǴǵǶǮDzǵǶȉ ǦDzǨǬ.
ǣǮǽDz dzȉǵǯȃ dzǴǤDZDZȃ džǬ dzǯǤDZǷȇǶǩ ǦǬǵǷǼǬǶǬ Ǵǩǻȉ
Ƿ ǵǷǼǬǯȀDZȉǭ
ǰǤǼǬDZȉ, ǦǵǶǤDZDzǦȉǶȀ ǮȉǯȀǮȉǵǶȀ DzǥǩǴǶȉǦ ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ ǦǨdzDzǦȉǨDZDz ǨDz
ȉDZǵǶǴǷǮǺȉǭ ǦǬǴDzǥDZǬǮǤ ǵǷǼǬǯȀDZDzȊ ǰǤǼǬDZǬ.

ƾǴǓǒǝǡǝǑǙǏ

ƾǔǟǔǓ ǞǔǟǧǗǛ ǞǟǏǜǜǮǛ
ǫǤdzǷǵǶȉǶȀ ǰǤǼǬDZǷ DzǨǬDZ ǴǤǫ ǥǩǫ ǥȉǯǬǫDZǬ a ǵǶDzǴ. 9.
ƱǠǡǏǜǝǑǚǔǜǜǮ** ǡǏ ǜǏǚǏǧǡǢǑǏǜǜǮ ǞǟǝǒǟǏǛǗ
ƳǗǠǞǚǔǘ / ƹǚǏǑǴǧǴ
ǑǗǐǝǟǢ ǝǞǥǴǵ
ƾǔǟǔǛǗǙǏǦ ǞǟǝǒǟǏǛ
ǀǡǏǟǡ/
ƾǏǢǖǏ
ǗǭǸǭǴǰDzǨǿ ǷǸǶǫǸǨǴ Ǭdzȇ ǻǪȍǴDzǵǭǵǵȇ/
ǪǰǴDzǵǭǵǵȇ ǴǨȀǰǵǰ ǺǨ ǪǰǩǶǸǻ ǷǸǶǫǸǨǴǰ.
ǗǸǶǪǭǸǺǨȋǺȄǹȇ ǻ ǶǩǰǬǪǨ ǵǨǷǸȇǴDzǰ.
ǓǴDzǧǴǤǰǬ
njǭǺǨdzȄǵǰDZ ǶǫdzȇǬ ǷǸǶǫǸǨǴ a ǹǺǶǸ. 7.
ǚǭǴǷǭǸǨǺǻǸǨ ǺǨ DzȍdzȄDzȍǹǺȄ ǶǩǭǸǺȍǪ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ ǪǹǺǨǵǶǪdzȆȋǺȄǹȇ ǯǨ
ȍǵǬǰǪȍǬǻǨdzȄǵǰǴ ǪǰǩǶǸǶǴ, ǯǨdzǭǮǵǶ ǪȍǬ ǶǩǸǨǵǶȎ ǷǸǶǫǸǨǴǰ ǺǨ ǬǶǹȇǫǵǻǺǶǫǶ
ǭǺǨǷǻ ǷǸǶǫǸǨǴǰ.
DžǤǦDzǦDZǤ ǴȍǾǵȍ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȍ ǪǰǸǶǩǰ
ƻDZǶǩDZǵǬǦDZǩ dzǴǤDZDZȃ
ǥǤǦDzǦDZǬ
ǴȍǾǵȍ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȍ ǪǰǸǶǩǰ a ǹǺǶǸ. 6
EǮDzDZDzǰȉǻDZǩ dzǴǤDZDZȃ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȍ ǪǰǸǶǩǰ, ȇDzȍ ǵǭ ǷǶǺǸǭǩǻȆǺȄ ǶǹǶǩdzǰǪǶǫǶ
ǬǶǫdzȇǬǻ a ǹǺǶǸ. 6
ǕǬDZǶǩǶǬǮǤ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȍ ǪǰǸǶǩǰ, ȇDzȍ ǵǭ ǷǶǺǸǭǩǻȆǺȄ ǶǹǶǩdzǰǪǶǫǶ
ǬǶǫdzȇǬǻ
NjǰȉǼǤDZȉ ǶǮǤDZǬDZǬ Ǹȍǯǵȍ ǪǰǬǰ ǩȍdzǰǯǵǰ
ǖDzDZǮȉ ǶǮǤDZǬDZǬ/
ǜDzǦǮ
dzǭǫDzǶǻȀDzǶǬǮǻǪǨǵȍ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȍ ǪǰǸǶǩǰ, ȁǶ
ǷȍǬdzȇǫǨȆǺȄ ǷǸǨǵǵȆ
: džDzǦDZǤ ǪǶǪǵǨ, ȇDzǻ ǬǶǯǪǶdzȇȋǺȄǹȇ ǷǸǨǺǰ Ǫ ǴǨȀǰǵǾȍ/ǪǸǻǿǵǻ
ǒdzDzǯȉǵǮǷǦǤDZDZȃ ǯ ǬǶǬǨǺDzǶǪǰǴ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇǴ
džȉǨǪǬǰǤDZDZȃ ǩȍdzǰǯǵǨ, ǪǰǷǸǨǵǨ ǪǸǻǿǵǻ
džȉǨǦǩǨǩDZDZȃ ǦDzǨǬ ǷǶdzǶǹDzǨdzȄǵǶȎ ǪǶǬǰ ǷǸǰ c(ǪȍǬǴȍǵǨ ǪȍǬǮǰǴǨǵǵȇ)
ǕǷdzǩǴ 30’ DzǶǸǶǺDzǨ ǷǸǶǫǸǨǴǨ
ǕǷdzǩǴ 15’ DzǶǸǶǺDzǨ ǷǸǶǫǸǨǴǨ
LjǬǶȃǻǬǭ DzǨȃǧ ǴȍǾǵȍ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȍ ǪǰǸǶǩǰ
ǕdzDzǴǶǬǦDZǬǭ DzǨȃǧ ǚǭDzǹǺǰdzȄǵȍ ǪǰǸǶǩǰ ǯ ǵǭǺDzǨǵǶǫǶ ǴȍDzǸǶǪǶdzǶDzǶǵ-
ǵǶǫǶ ǷǶdzǶǺǵǨ
LjǪǬDZǵǬ ǺǭǴǵȍ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȍ ǪǰǸǶǩǰ
LjDzǨǤǶǮDzǦȉ ǸǷDZǮǺȉȊ ǶǤ ǮǯǤǦȉǼȉ
ǦǬǥDzǴǷ DzdzǺȉȊ a iDZǨǬǦȉǨǷǤǯȀDZȉ
ǷǵǶǤDZDzǦǮǬ, ǵǶDzǴ. 5.
ƽǐǔǟǴǡǫ $(ǀǡǏǟǡ/ƾǏǢǖǏ)

ƾǟǏǜǜǮ

1
2

ƾǟǏǜǜǮ

ǎȂǦǩǶǤ Ǩǯȃ dzǴǤǯȀDZǬǹ ǫǤǵDzǥȉǦ
ǫ ǦȉǨǨȉǯǩDZDZȃǰǬ I, II, ~
NjǤǦǤDZǶǤǪǷǦǤǯȀDZǬǭ
ǯȂǮ
ƱǴǓǓǴǚǔǜǜǮ ~: ǫǰ'ȃǮǼǷǦǤǯȀDZǬǭ dzDzǯDzǵǮǤǯȀDZǬǭ ǫǤǵȉǥ, ǮǴDzǹǰǤǯȀ
ƱǴǓǓǴǚǔǜǜǮ I: dzǴǤǯȀDZǬǭ ǫǤǵȉǥ Ǩǯȃ dzDzdzǩǴǩǨDZȀDzǧDz dzǴǤDZDZȃ
ʔ ǪǰǵȇǺDzǶǪǶ Ǭdzȇ ǪǰDzǶǸǰǹǺǨǵǵȇ ǻ ǬǶǴǨȀǵȄǶǴǻ ǫǶǹǷǶǬǨǸǹǺǪȍ;
ʔ Ǭdzȇ ǷǸǨǵǵȇ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵǰǽ ǪǰǸǶǩȍǪ, ȇDzȍ ǬǶǯǪǶdzȇȋǺȄǹȇ ǷǸǨǺǰ Ǫ ǴǨȀǰǵȍ,
ǺǨ ǪǶǪǵǰ, ȇDzǻ ǴǶǮǵǨ ǷǸǨǺǰ ǪǸǻǿǵǻ ǻ ǷǸǨdzȄǵǶǻ ǸǶǯǿǰǵȍ,
ʔ Ǭdzȇ ǭDzǹǷdzǻǨǺǨǾȍȎ ǷǸǰ
ǷǸǰȋǬǵǨǵǵȍ ǬǶ ǴǭǸǭǮȍ ǽǶdzǶǬǵǶǫǶ
ǪǶǬǶǷǶǹǺǨǿǨǵǵȇ ǯȍ ǹǺǨǵǬǨǸǺǵǰǴǰ ǷǸǨdzȄǵǰǴǰ ǯǨǹǶǩǨǴǰ ǺǨ
ǷǶǩǻǺǶǪǰǴǰ ǯǨǹǶǩǨǴǰ Ǭdzȇ ǬǶǫdzȇǬǻ ǯǨ ǺDzǨǵǰǵǨǴǰ, ȇDzȍ ǷǸǰǬǨǺǵȍ Ǭdzȇ
ǪǰDzǶǸǰǹǺǨǵǵȇ ǻ ǷǸǨdzȄǵǰǽ ǴǨȀǰǵǨǽ
.
njǶǺǸǰǴǻDZǺǭǹȄ ǸǭDzǶǴǭǵǬǨǾȍDZ ǯ ǩǭǯǷǭDzǰ ǯȍ ǹǺǶǸȍǵDzǰ 8!
Ǖǭ ǯǨdzǰȀǨDZǺǭ ǬȍǺǭDZ ǩȍdzȇ ǷǸǨdzȄǵǶȎ ǴǨȀǰǵǰ ǩǭǯ ǵǨǫdzȇǬǻ!
Ǖǭ ǬǶǯǪǶdzȇȋǺȄǹȇ DzǶǸǰǹǺǻǪǨǺǰǹȇ ǷǸǨdzȄǵǶȆ ǴǨȀǰǵǶȆ ǬȍǺȇǴ
ǺǨ ǵǭǷǸǶȍǵǹǺǸǻDzǺǶǪǨǵǰǴ ǶǹǶǩǨǴ!
ǚǸǰǴǨDZǺǭ ǬǶǴǨȀǵȍǽ ǺǪǨǸǰǵ ǶǹǺǶǸǶǵȄ ǪȍǬ ǷǸǨdzȄǵǶȎ ǴǨȀǰǵǰ!
LJǷǵǶȉ dzDzǰ'ȃǮǼǷǦǤǯȀDZȉ ǶǤ ǸDzǴǰǷǦǤǯȀDZȉ ǫǤǵDzǥǬ ǴDzǫǦǩǨȉǶȀ ǦDzǨDzȂ.
ǚǩ ǫǤdzDzǥȉǧǤȇ ǫǤǮǷdzDzǴȂǦǤDZDZȂ.

ƦǜǓǗǑǴǓǢǏǚǫǜǴ ǢǠǡǏǜǝǑǙǗ

ʑ
ƹǚǏǑǴǧǴ ǑǗǐǝǟǢ ǝǞǥǴǵ
ǓǩǴǩǨ dzDzǻǤǶǮDzǰ DzǥǴǤDZDzȊ dzǴDzǧǴǤǰǬ ǶǤ dzȉǨ ǻǤǵ ȊȊ ǴDzǥDzǶǬ ǰDzǪDZǤ ǫǰȉDZǬǶǬ ǮȉǯȀǮȉǵǶȀ DzǥǩǴǶȉǦ
ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ ǶǤ ǶǩǰdzǩǴǶǷǴǷ. ǔǩǫǷǯȀǶǤǶ ǫǤǯǩǪǬǶȀ ǦȉǨ ǩǶǤdzǷ dzǴǤDZDZȃ.
ʑ
V (ǁǔǛǞǔǟǏǡǢǟǏ °C)
džǬ ǰDzǪǩǶǩ ǫǰȉDZǬǶǬ ǦȉǨDzǥǴǤǪǩDZǷ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴǷ dzǴǤDZDZȃ. ǐǤǮǵǬǰǤǯȀDZǤ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴǤ
dzǴǤDZDZȃ, ȃǮǷ ǰDzǪDZǤ DzǥǴǤǶǬ, ǫǤǯǩǪǶȀ ǦȉǨ ǦȉǨdzDzǦȉǨDZDzȊ ǦǵǶǤDZDzǦǯǩDZDzȊ dzǴDzǧǴǤǰǬ.
ʑ
(ƶǏǙǴǜǦǗǡǗ Ǣ)
ǓǴǬ ǦǬǥDzǴȉ dzǴDzǧǴǤǰǬ DZǤ ǨǬǵdzǯǩȊ ǦȉǨDzǥǴǤǪǤȇǶȀǵȃ ǦȉǨdzDzǦȉǨDZǤ ǶǴǬǦǤǯȉǵǶȀ dzǴDzǧǴǤǰǬ. džǬ
ǰDzǪǩǶǩ ǫǤǶǴǬǰǤǶǬ dzDzǻǤǶDz dzǴDzǧǴǤǰǬ. ǛǤǵ ǫǤǮȉDZǻǩDZDZȃ dzǴDzǧǴǤǰǬ ǰDzǪDZǤ ǦǵǶǤDZDzǦǯȂǦǤǶǬ
dzDzǧDzǨǬDZDZDz, ǰǤǮǵǬǰǷǰ ǨDz 24 ǧDzǨ. ǑǤǶǬǵǮǤǭǶǩ ǮǯǤǦȉǼǷ (NjǤǮȉDZǻǬǶǬ Ƿ), dzDzǮǬ DZǤ ȉDZǨǬǮǤǶDzǴȉ
DZǩ ǦȉǨDzǥǴǤǫǬǶȀǵȃ ǥǤǪǤDZǤ ǮȉǯȀǮȉǵǶȀ ǧDzǨǬDZ (h=ǧDzǨǬDZǤ). ǒǥǩǴȉǶȀ $(ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).
ʑ
(ƹǴǚǫǙǴǠǡǫ ǝǐǔǟǡǴǑ ǑǴǓǕǗǛǏǜǜǮ, ƽǐ/ǤǑ.)
džǬ ǰDzǪǩǶǩ ǫǰȉDZǬǶǬ ǦȉǨDzǥǴǤǪǩDZǷ ǮȉǯȀǮȉǵǶȀ DzǥǩǴǶȉǦ ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ. ǐǤǮǵǬǰǤǯȀDZǤ ǮȉǯȀǮȉǵǶȀ
DzǥǩǴǶȉǦ ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ, ȃǮ ǰDzǪDZǤ DzǥǴǤǶǬ, ǫǤǯǩǪǬǶȀ ǦȉǨ ǰDzǨǩǯȉ ǶǤ ǦȉǨdzDzǦȉǨDZDzȊ ǦǵǶǤDZDzǦǯǩDZDzȊ
dzǴDzǧǴǤǰǬ.
ʑ
ƳǝǓǏǡǙǝǑǴ ǣǢǜǙǥǴǵ a Ǥ ǶǤǮDzǪ DzǧǯȃǨ dzǴDzǧǴǤǰ, ǵǶDzǴ. 7
(ǓǯȃǰǬ)
NjǥȉǯȀǼǩDZDZȃ ǻǤǵǷ ǴDzǥDzǶǬ ǵdzDzǵDzǥDzǰ ȉDZǶǩDZǵǬǦDZDzǧDz dzǴǤDZDZȃ Ǩǯȃ
ǵǬǯȀDZDz ǫǤǥǴǷǨDZǩDZDzȊ ǥȉǯǬǫDZǬ ǤǥDz ǫǤ ǨDzdzDzǰDzǧDzȂ dzǴǤDZȃ ǫ
ǰǤǮǵǬǰǤǯȀDZDz ǨDzdzǷǵǶǬǰǬǰ DzǥȇǰDzǰ ǫǤǦǤDZǶǤǪǩDZDZȃ
a ǒǧǯȃǨ dzǴDzǧǴǤǰ, ǵǶDzǴ. 7.
7 (ǓDzdzǩǴǩǨDZȇ
dzǴǤDZDZȃ)
Ljǯȃ ǵǬǯȀDZDz ǫǤǥǴǷǨDZǩDZDzȊ, ǰȉǺDZDzȊ ǥȉǯǬǫDZǬ, DZǤdzǴ., ǫ ǥǤǦDzǦDZǬ ǤǥDz
ǯȀDzDZǷ. ǓDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ dzǴǬ 30 °C.
S (ǏǩǧǮǩ
dzǴǤǵǷǦǤDZDZȃ)
ǒǵDzǥǯǬǦǬǭ dzǴDzǺǩǵ ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ, dzȉǨ ǻǤǵ ȃǮDzǧDz
ǥȉǯǬǫDZǤ
ǴDzǫdzǷǼǷȇǶȀǵȃ. DžǩǴǩǪDZǩ ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ DZǤdzǴǬǮȉDZǺȉ dzǴǤDZDZȃ - ǴȉǦǩDZȀ
ǦDzǯDzǧǬ ǥȉǯǬǫDZǬ ǶǴDzǹǬ dzȉǨǦǬǽǷȇǶȀǵȃ.
= džDzǨǤ dzǯȂǵ ǓȉǨǦǬǽǩDZǬǭ ǴȉǦǩDZȀ ǦDzǨǬ. DžȉǯȀǼ ǥǩǴǩǪDZǤ DzǥǴDzǥǮǤ ǥȉǯǬǫDZǬ.
ʑ
$(ǀǡǏǟǡ/ƾǏǢǖǏ)
Ljǯȃ dzDzǻǤǶǮǷ ǶǤ dzǩǴǩǴǬǦǤDZDZȃ dzǴDzǧǴǤǰǬ.
ʑ
ǀǗǒǜǏǚ
2. NJǹǺǨǵǶǪdzǭǵǵȇ ǸȍǪǵȇ
ǫǻǿǵǶǹǺȍ Ǭdzȇ ...
1. LjDzǺǰǪǻǪǨǵǵȇ ǸǭǮǰǴǻ
ǪǹǺǨǵǶǪdzǭǵǵȇ
ǫǻǿǵǶǹǺȍ ǹǰǫǵǨdzǻ
ǪǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǵǨ
1DzǸǶDz, ǹǪȍǺǰǺȄǹȇ
ǬǰǹǷdzǭDZ
ǶǩǭǸȍǺȄ ǺǨ
ǻǺǸǰǴǻDZǺǭ
+
1 DzǸǶDz,
ǪȍǬǷǻǹǺǰǺǰ
ǕǬǧDZǤǯ ǮǯǤǦȉǼ DŽǮǷǵǶǬǻDZǬǭ ǵǬǧDZǤǯ
ǪǹǺǨǵǶǪȍǺȄ ǵǨ
ǪǹǺǨǵǶǪȍǺȄ
ǸȍǪǭǵȄ ǫǻǿǵǶǹǺȍ*
ǪǹǺǨǵǶǪȍǺȄ
ǸȍǪǭǵȄ ǫǻǿǵǶǹǺȍ*
1 DzǸǶDz
ǷǸǶǹǺǶ
* ǴǶǮdzǰǪǭ ǩǨǫǨǺǶǸǨǯǶǪǭ
ǶǩǰǸǨǵǵȇ

ƱǏǕǚǗǑǴ ǖǏǢǑǏǕǔǜǜǮ

ƳǐǏǘǚǗǑǝ ǠǡǏǑǡǔǠǮ Ǔǝ ǐǴǚǗǖǜǗ ǡǏ ǛǏǧǗǜǗ
džǬdzDzǴDzǪDZȉǶȀ ǮǬǼǩDZȉ.
džǬǨǤǯȉǶȀ ǰǩǶǤǯǩǦȉ dzǴǩǨǰǩǶǬ (ǵǮǴȉdzǮǬ, ǶDzǽDz).
LjǩǯȉǮǤǶDZȉ ǶǮǤDZǬDZǬ ǵǯȉǨ dzǴǤǶǬ Ǧ ǵȉǶǺȉ/ǰȉǼǩǻǮǷ (dzǤDZǻDzǹǬ, ǶȂǯȀ, ǥȂǵǶǧǤǯȀǶǩǴǬ ȉǫ ǨǷǪǮǤǰǬ).
ǓDzǫǤǵǶȉǥǤǭǶǩ ǫǤǵǶȉǥǮǬ-ǥǯǬǵǮǤǦǮǬ, ȓǷǨǫǬǮǬ ǶǤ ǮDZDzdzǮǬ.
džǬǻǬǵǶȉǶȀ dzȉǵDzǮ ȉǫ ǦǬǯDzǧ ǶǤ ǮǬǼǩDZȀ.
NjDZȉǰȉǶȀ ȉǫ ǫǤDZǤǦȉǵDzǮ dzȉǨǦȉǵǮǬ ǤǥDz ǫǤǦ'ȃǪȉǶȀ Ȋǹ Ƿ ǵȉǶǮǷ/ǰȉǼǩǻDzǮ.
ưǴǚǗǖǜǏ ǟǴǖǜǝǒǝ ǠǡǢǞǔǜǭ ǖǏǐǟǢǓǜǔǜǜǮ
ǑDzǦȉ Ǵǩǻȉ dzǩǴȉǶȀ DzǮǴǩǰDz.
ǯǩǧǮǩ
ǫǤǥǴǷǨDZǩDZDZȃ
Džǩǫ dzDzdzǩǴǩǨDZȀDzǧDz dzǴǤDZDZȃ.
ǖǴDzǹǬ DzǥǴDzǥȉǶȀ dzǯȃǰǬ. ǒǥǩǴȉǶȀ ǨDzǨǤǶǮDzǦǷ ǸǷDZǮǺȉȂ
(ǓǯȃǰǬ).
ǵǬǯȀDZǩ
ǫǤǥǴǷǨDZǩDZDZȃ
NjǤǦǤDZǶǤǪǶǩ ǰǩDZǼǩ ǥȉǯǬǫDZǬ; ǴDzǫdzDzǻDZȉǶȀ dzDzdzǩǴǩǨDZȇ dzǴǤDZDZȃ.
ǖǴDzǹǬ DzǥǴDzǥȉǶȀ dzǯȃǰǬ. ǒǥǩǴȉǶȀ ǨDzǨǤǶǮDzǦǷ ǸǷDZǮǺȉȂc
(ǓǯȃǰǬ).
ƶǏǛǝǦǢǑǏǜǜǮ dzDzǮǯǤǨȉǶȀ ǥȉǯǬǫDZǷ DzǨDZDzǧDz ǮDzǯȀDzǴǷ.
LjDzǨǤǭǶǩ ǫǤ ǴǩǮDzǰǩDZǨǤǺȉȃǰǬ ǦǬǴDzǥDZǬǮǤ ǫǤǵȉǥ Ǩǯȃ ǫǤǰDzǻǷǦǤDZDZȃ/dzǴǤǯȀDZǬǭ ǫǤǵȉǥ Ƿ
ǦȉǨǨȉǯǩDZDZȃ II. džǵǶǤDZDzǦȉǶȀ dzǩǴǩǰǬǮǤǻ dzǴDzǧǴǤǰ DZǤ ǂǡǣǯǣǮǡ 30 °C ǶǤ DzǥǩǴȉǶȀ
$(ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ). ǓǴǬǥǯ. ǻǩǴǩǫ 10 ǹǦǬǯǬDZ DZǤǶǬǵDZȉǶȀ DZǤ $ (ǕǶǤǴǶ/ƾǏǢǖǏ), ǽDzǥ ǦǶǴǬǰǤǶǬ
dzǴDzǧǴǤǰǷ. ǛǩǴǩǫ ǥǤǪǤDZǬǭ ǻǤǵ ǫǤǰDzǻǷǦǤDZDZȃ ǫDZDzǦǷ DzǥǩǴȉǶȀ $(ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ), ȃǮǽDz
ǥǤǪǤȇǶǩ dzǴDzǨDzǦǪǬǶǬ
dzǴDzǧǴǤǰǷ, ǤǥDz ǫǰȉDZȉǶȀ dzǴDzǧǴǤǰǷ.
ƼǏǙǟǝǤǛǏǚǔǜǢ ǥȉǯǬǫDZǷ DZǩ ǶǴǩǥǤ DzǥǴDzǥǯȃǶǬ ǫǰ'ȃǮǼǷǦǤǯȀDZǬǰ dzDzǯDzǵǮǤǯȀDZǬǰ ǫǤǵDzǥDzǰ.
dž Ƿǵȉǹ dzǴDzǧǴǤǰǤǹ dzǴǤDZDZȃ ǰDzǪǯǬǦǩ ǮǴDzǹǰǤǯǩDZDZȃ ǴȉǨǮǬǰ ǮǴDzǹǰǤǯǩǰ. LjDzǫǷǭǶǩ ǮǴDzǹǰǤǯȀ ǫǤ
ǦǮǤǫȉǦǮǤǰǬ ǦǬǴDzǥDZǬǮǤ Ƿ ȉǨǨȉǯǩDZDZȉ Ǩǯȃ ǫǰ'ȃǮǼǷǦǤǯȀDZDzǧDz dzDzǯDzǵǮǤǯȀDZDzǧDz ǫǤǵDzǥǷ ~ (ǫǤ DZǩ-
DzǥǹȉǨDZȉǵǶȂ dzDzdzǩǴǩǨDZȀDz DzǻǬǵǶȉǶȀ).
ǃǏǟǐǢǑǏǜǜǮ/ƱǴǓǐǴǚǭǑǏǜǜǮ
ǘǤǴǥǷǭǶǩ ǯǬǼǩ ǴǩǻDzǦǬDZDzȂ, ǽDz dzȉǨǹDzǨǬǶȀ Ǩǯȃ ǦǬǮDzǴǬǵǶǤDZDZȃ Ƿ ǨDzǰǤǼDZȀDzǰǷ ǧDzǵdzDzǨǤǴǵǶǦȉ.
ǕȉǯȀ ǰDzǪǩ dzDzǼǮDzǨǬǶǬ ǦǬǵǮDzȃǮȉǵDZǷ ǵǶǤǯȀ! NjǦǩǴDZȉǶȀ ǷǦǤǧǷ DZǤ dzǩǴǩǦǤǧǬ ǦǬǴDzǥDZǬǮǤ
ǥǤǴǦDZǬǮǤ! Ƽǔ ǛǝǕǜǏ ǦȉǨǥȉǯȂǦǤǶǬ ǥȉǯǬǫDZǷ Ƿ dzǴǤǯȀDZȉǭ ǰǤǼǬDZȉ!
NJǹȍ DzdzǨǪȍȀȍ ǿǻǺdzǰǪȍ, ǬǶǹǺǨǺǵȄǶ dzǭǫDzǶǫǶ
ǬǶǺǶǸDzǨǵǵȇ! ǗǸǰ ǬǶǪȀǶǴǻ ǬǶǺǶǸDzǨǵǵȍ ǬǶ
DzdzǨǪȍȀ ǪǰǩǶǸǻ ǶǷǾȍDZ ǪǴǰDzǨȋǺȄȇ
ǨǪǺǶǴǨǺǰǿǵǭ ǿǭǸǫǻǪǨǵǵȇ ǶǷǾȍȎ ǻǹǺǨǵǶǪǶDz!
ƳǝǓǏǡǙǝǑǴ
ǣǢǜǙǥǴǵ
3
DžǤǴǤǥǤDZ
ǓǤDZǩǯȀ ǷdzǴǤǦǯȉDZDZȃ
ǕǩǴǦȉǵDZǤ ǮǴǬǼǮǤ
ƱǗǘǛǴǡǫ ǐǴǚǗǖǜǢ
džȉǨǮǴǬǭǶǩ ǫǤǦǤDZǶǤǪǷǦǤǯȀDZǬǭ ǯȂǮ ǶǤ ǦǬǶȃǧDZȉǶȀ Ǵǩǻȉ.
ǣǮǽDz ǤǮǶǬǦDzǦǤDZǤ (džȉǨǰȉDZǤ ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ = ǥǩǫ
ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ): ǦǵǶǤDZDzǦȉǶȀ dzǩǴǩǰǬǮǤǻ dzǴDzǧǴǤǰ DZǤ
ǃȆǥǣǦǥǦǮǮȀ ǣǯǥǩ ǤǥDz DzǥǩǴȉǶȀ ǮȉǯȀǮȉǵǶȀ DzǥǩǴǶȉǦ
ǦȉǨǪǬǰǤDZDZȃ.
ǒǥǩǴȉǶȀ $ (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).
džǬǭǰȉǶȀ ǵǶDzǴDzDZDZȉ dzǴǩǨǰǩǶǬ, ǽDz dzDzǶǴǤdzǬǯǬ ǨDz
dzǴǬǯǤǨǷ ǦǬdzǤǨǮDzǦDz - ǦDzDZǬ ǰDzǪǷǶȀ ǵdzǴǬǻǬDZǬǶǬ
ȉǴǪǷ.
NjǤǯǬǼǶǩ ǮȂǦǩǶǷ ǶǤ ǫǤǦǤDZǶǤǪǷǦǤǯȀDZǬǭ ǯȂǮ
ǦȉǨǮǴǬǶǬǰǬ, ǽDzǥ ǦǬǵDzǹǯǬ ǫǤǯǬǼǮǬ ǦDzǨǬ.
ƶǏǙǟǗǘǡǔ ǑǝǓǝǞǟǝǑǴǓǜǗǘ ǙǟǏǜ
Ǘ ǰDzǨǩǯȃǹ ȉǫ ǫǤǹǬǵǶDzǰ ǦȉǨ dzǴDzǶȉǮǤDZDZȃ ǦDzǨǬ AquaStop DZǩ
DzǥDzǦ'ȃǫǮDzǦDz a ǦǮǤǫȉǦǮǬ ȉDZǵǶǴǷǮǺȉȊ ǫ ǷǵǶǤDZDzǦǯǩDZDZȃ.
ƱǗǛǙǜǔǜǜǮ
džǵǶǤDZDzǦȉǶȀ dzǩǴǩǰǬǮǤǻ dzǴDzǧǴǤǰ DZǤ ƱǗǛǙ.
ǓǩǴǩǨ dzDzǻǤǶǮDzǰ ǩǮǵdzǯǷǤǶǤǺȉȊ dzǴǤǯȀDZDzȊ ǰǤǼǬDZǬ
ǷǦǤǪDZDz dzǴDzǻǬǶǤǭǶǩ ǺȂ ȉDZǵǶǴǷǮǺȉȂ ǶǤ ǨDzǨǤǶǮDzǦǷ
ȉDZǵǶǴǷǮǺȉȂ ǫ ǷǵǤDZDzǦǯǩDZDZȃ!

Manual

Ver el manual de Bosch WLX 24463 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Lavadoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Bosch WLX 24463 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Bosch y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

Bosch WLX 24463 especificaciones

A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Bosch WLX 24463.

General
Marca Bosch
Modelo WLX 24463
Producto Lavadora
Idioma Inglés
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Bosch WLX 24463 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados